Algemene voorwaarden het Geboorte Event en Nieuwe Ouders festival

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1.    DEFINITIES……………………………………………………………………………………………… 1

Artikel 2.    Toegang tot evenement…………………………………………………………………….. 2

Artikel 3.    verbod op doorverkoop toegangsbewijs……………………………………….. 3

Artikel 4.    Verplichtingen bezoeker…………………………………………………………………… 3

Artikel 5.    ontzegging toegang Evenement……………………………………………………….. 4

Artikel 6.    Registratie evenement door of namens organisator……………………. 4

Artikel 7.    Consumptiemunten……………………………………………………………………………… 5

Artikel 8.    aansprakelijkheid………………………………………………………………………………. 5

Artikel 9.    Producten en diensten van derden………………………………………………….. 6

Artikel 10.   overmacht…………………………………………………………………………………………… 6

Artikel 11.   persoonsgegevens…………………………………………………………………………….. 7

Artikel 12.   wijzigingen………………………………………………………………………………………….. 7

Artikel 13.   conversie…………………………………………………………………………………………….. 7

Artikel 14.   toepasselijk recht en bevoegde rechter……………………………………….. 7

GEGEVENS ORGANISATOR

Naam:                   Rieneke de Kroon | Geboorte Event

Adres:                   Paandijksestraat 6, 4891 PV Rijsbergen

Telefoonnummer:  +316 27 37 39 94

E-mailadres:          rieneke@geboorte-event.nl

KvK-nummer:        20126365

Btw-id.nummer:     NL001677397B95

 

Artikel 1.         DEFINITIES

1.1       In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden:

deze algemene voorwaarden, te raadplegen op https://geboorte-event.nl/algemene-voorwaarden-en-privacy-beleid/;

Bezoeker:

De natuurlijke persoon die een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en / of het Evenement bezoekt;

Evenement:

een door Geboorte Event georganiseerd evenement, bijvoorbeeld het Nieuwe Ouders Festival of een lokaal ‘Geboorte Event’. Hieronder wordt tevens verstaan de plaats, van entree tot uitgang indien aanwezig, waar het Evenement wordt gehouden;

Organisator:

Geboorte Event, zoals hiervoor gespecificeerd;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker in verband met (de toegang tot) het Evenement (tegen betaling);

Overmacht:

Een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en / of annulering van het optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, et cetera;

Toegangsbewijs:

Een door Organisator en / of een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan Bezoeker geleverd fysiek en / of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot het Evenement;

Artikel 2.         Toegang tot evenement

2.1       Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker recht op toegang tot het Evenement.

2.2       Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Organisator of bij een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker.

2.3       Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld.

2.4       Organisator heeft de mogelijkheid de toegang tot het Evenement te ontzeggen aan personen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals een minimum leeftijd of specifieke hoedanigheid. Organisator is in zo’n geval niet gehouden tot schadevergoeding / of terugbetaling van entreegelden.

 • Indien Bezoeker het Evenement verlaat, dan vervalt het recht op toegang en is Bezoeker niet gerechtigd het Evenement opnieuw te betreden. Indien Bezoeker een meerdaags Evenement op een bepaalde dag verlaat, dan vervalt het recht op toegang uitsluitend ten aanzien van die dag.

 • Het toegangsbewijs blijft eigendom van Organisator.

 • Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

 • Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon besteld kan worden.

Artikel 3.         Verbod op doorverkoop toegangsbewijs

3.1       Het is Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden en / of te vervalsen. Organisator behoudt zich het recht voor uitzonderingen op dit verbod te formuleren, zoals het onder bepaalde voorwaarden toestaan van de verkoop van een Toegangsbewijs via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2       Indien Bezoeker het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker verplicht de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze derde.

3.3       Organisator kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker dan niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derdenwerking. Organisator is gerechtigd om de identiteit van de houder van het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot het Evenement te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de geregistreerde naam zonder dat Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

3.4       Indien Bezoeker de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is Bezoeker een direct opeisbare boete verschuldigd aan Organisator ter hoogte van € 1.000,00 per overtreding en € 200,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder af te doen aan het recht van Organisator om van Bezoeker nakoming en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Organisator heeft in dat geval tevens het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder dat Bezoeker recht heeft op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 4.         Verplichtingen bezoeker

4.1       Bezoeker is verplicht om (bij het betreden van het Evenement) mee te werken aan fouillering en het laten doorzoeken van tassen van Bezoeker door Organisator.

4.2       Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere verboden middelen of gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door Organisator en / of een door Organisator aangewezen derde.

4.3       Het is tevens verboden om dieren mee te nemen naar het Evenement.

4.4       Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij het bestellen van het Toegangsbewijs, zich te identificeren, onder meer om Geboorte Event in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

4.5       Indien door Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

4.6       Professionele opnameapparatuur (groter dan pocket/telefoonformaat en/of met verwisselbare lenzen) meenemen naar en/of gebruiken tijdens het Evenement is niet toegestaan.

4.7       Geboorte Event mag tijdens het Evenement de verboden zaken in beslag nemen, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid voor de betreffende zaken worden aanvaard.

4.8       Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

4.9       Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, te hinderen en / of agressief te benaderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

4.10     Het is Bezoeker niet toegestaan om op- of rondom het Evenement flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Organisator daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 5.         Ontzegging toegang Evenement

5.1       Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

5.2       Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

5.3       Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 6.         Registratie evenement door of namens organisator

 • Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

 • Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 7.         Consumptiemunten

 • Consumptiemunten die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten niet meer worden ingeruild voor geld.

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

 • Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassen (18+) begeleider het event bezoeken. Begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van het Evenement.

 • Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker tot een bedrag zoals hierna omschreven.

Indien Organisator een verzekering heeft afgesloten, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd. Indien Organisator geen verzekering heeft afgesloten, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot driemaal de prijs van het toegangsbewijs, dat bij een gratis event wordt vastgesteld op € 100,–.

 • Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

 • Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van of personen binnen Organisator die niet met de leiding van haar bedrijf zijn belast.

 • De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de sprekers, cursusleiders of andere uitvoerders en de lengte van het optreden door de sprekers e.a. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

 • Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Organisator en al dan niet impliciet door Organisator gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

 • Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 9.         Producten en diensten van derden

 • Tijdens het Evenement en middels de Website van Organisator worden producten en/of diensten van derden aangeboden die verband houden met het Evenement. Bijvoorbeeld bij een stand op een Evenement. Indien Bezoeker over gaat tot aanschaf van een product en/of dienst van derden, kunnen daarop algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn en wordt door de Bezoeker met deze partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens Bezoeker.

 • Hoewel Organisator alle derden met zorg uitkiest, is Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen Bezoeker en de derde. Bezoeker vrijwaart Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst een derde.

Artikel 10.      Overmacht

 • Ingeval van Overmacht, heeft Organisator het recht om het Evenement 1) te verplaatsen naar een andere datum of 2) af te gelasten.

 • Indien Organisator het Evenement ingeval van Overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum. Als Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, dan heeft Bezoeker na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs recht op terugbetaling van de entreeprijs (exclusief servicekosten) zoals vermeld op het Toegangsbewijs, en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht het Evenement worden vervroegd, dan bestaat het recht op terugbetaling van Bezoeker gedurende vier weken te rekenen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het Evenement zou plaatsvinden. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Bezoeker kan geen aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

 • Als Organisator het Evenement in geval van Overmacht afgelast voordat het Evenement is aangevangen, dan is Organisator uitsluitend gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs (exclusief servicekosten), en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Ter voorkoming van misverstanden is het voorgaande niet van toepassing als Organisator het Evenement ingeval van Overmacht afgelast tijdens het Evenement (dat wil zeggen: nadat het Evenement is aangevangen). Bezoeker kan in geen geval aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

Artikel 11.      Persoonsgegevens

Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan worden geraadpleegd via [WEBSITE+LINK].

 

Artikel 12.      Wijzigingen

Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd..

Artikel 13.      Conversie

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 14.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeien­de uit deze Overeenkomst dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Over­een­komst verband houden, dienen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Privacyverklaring het Geboorte Event en Nieuwe Ouders festival

Versie 2024.1

1.          INLEIDING

Geboorte Event verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hierover wordt in deze privacyverklaring informatie verstrekt voor zover het persoonsgegevens betreft die direct of indirect naar u herleiden (hierna tevens: “persoonsgegevens”).

Deze privacyverklaring is als volgt ingedeeld:

 1. Inleiding. 1

 2. Contact 1

 3. Verkrijgen van persoonsgegevens. 2

 4. Doeleinden en grondslagen verwerking. 3

 5. Persoonsgegevens van kinderen. 4

 6. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn. 4

 7. Cookies. 4

 8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens. 5

 9. Doorgifte van persoonsgegevens. 5

 10. Uw rechten. 6

 11. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid. 6

2.          CONTACT

Geboorte Event is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 20126365 en gevestigd aan het adres Paandijksestraat 6, te Rijsbergen.

Als u contact met Geboorte Event wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Geboorte Event via de onderstaande contactgegevens:

Postadres:                   Paandijksestraat 6, [4891 PV] Rijsbergen

E-mailadres:                 rieneke@geboorte-event.nl

Telefoonnummer:         +316 2737 3994

Website:                      www.geboorte-event.nl

Indien u contact met Geboorte Event opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Geboorte Event en Geboorte Event niet of niet volledig kan vaststellen wie u bent, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren om dit afdoende vast te stellen. Als u contact met Geboorte Event hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo spoedig mogelijk een bevestiging ontvangen. Daarin staat vermeld of, wanneer en op welke wijze aan uw verzoek gehoor gegeven kan worden.

3.          Verkrijgen van persoonsgegevens

Bezoek website

Indien u de website van Geboorte Event bezoekt dan legt Geboorte Event bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 7 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Geboorte Event.

Contact

Indien u contact met Geboorte Event opneemt via e-mail, telefoon, een contactformulier op de website, de -Instagram of -Facebook of post, dan slaat Geboorte Event de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het gewenste aanhef en/of adres. 

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Geboorte Event, dan verstrekt u uw e-mailadres en wordt u toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten zijn mogelijk aangepast op uw voorkeuren en bevatten dan informatie over de diensten van Geboorte Event waar u mogelijk geïnteresseerd in bent.

Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u diensten van Geboorte Event heeft afgenomen, wordt uw e-mailadres automatisch aan deze lijst toegevoegd.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor (direct) marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Geboorte Event aangeven. Dat kan door gebruik te maken van de ‘unsubscribe button’ in nieuwsbrieven en e-mails, door contact op te nemen met Geboorte Event via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze privacyverklaring) of via uw instellingen op de website.

Afnemen van diensten

Indien u diensten gaat afnemen van Geboorte Event of u bezoekt een event, dan vult u gegevens op de website of worden deze tijdens persoonlijke contactmomenten genoteerd. Daarbij verstrekt u de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, en adres. Daarnaast worden bij het aangaan van een overeenkomst met Geboorte Event ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene voorwaarden Geboorte Event, eventueel gebruikersnaam en wachtwoord account, individuele opmerkingen, moment afname dienst, gekozen dienst, periodiek verschuldigd(e) (totaal)bedrag(en), betaalmethode, (eventueel) volmacht automatische incasso en andere bankgegevens voor het betalen van diensten van Geboorte Event.

Indien u klant bent van Geboorte Event wordt u automatisch toegevoegd aan de hiervoor genoemde lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard.

Daarnaast komen tijdens de dienstverlening en het bezoek van events ook andere gegevens tot stand. Hierbij kunt u denken aan uw voorkeuren en de wijze waarop uw gebruik maakt van diensten van Geboorte Event.

Geboorte Event zal u vooraf informeren over gevallen waarbij het noodzakelijk is dat u gegevens verstrekt omdat die vervolgens door Geboorte Event verwerkt moeten worden:

 • op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of;

 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te kunnen sluiten/uit te voeren.

Deze gegevens wordt onder meer opgevraagd tijdens de intakegesprekken en/of tijdens de dienstverlening en/of wanneer u een account aanmaakt via de website. In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

4.          Doeleinden en grondslagen verwerking

Geboorte Event gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de daarbij genoemde grondslagen:

DOELEINDEN:

GRONDSLAGEN:

Contact en ondersteuning:

om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden tijdens de dienstverlening, onder meer om uw vragen te beantwoorden en u op maat van dienst te kunnen zijn.

–           De door u verkregen toestemming;

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning:

bij het tot stand laten komen, voorbereiden, uitvoeren en afronden van overeenkomsten.

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

Analyseren van gedrag afname diensten:

om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de (algemene) commerciële strategie en functionaliteit te verbeteren.

–           De door u verkregen toestemming;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

Ondersteuning en verbetering van de dienstverlening:

–           De door u verkregen toestemming;

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

Monitoren van het gebruik van de website van Geboorte Event:

om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren.

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

Voldoen aan wettelijke verplichtingen:

Geboorte Event is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna tevens: “AP”) en andere van overheidsinstanties.

–            Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event of een derde;

Administratieve communicatie:

bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken.

–           De door u verkregen toestemming;

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

Reclame/nieuwsbrieven:

om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant of donateur bent van Geboorte Event wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;

–           De door u verkregen toestemming;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

Informeren over wijzigingen:

om u te informeren over wijzigingen in de dienstverlening.

–           De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Geboorte Event;

–           Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Geboorte Event;

5.          Persoonsgegevens van kinderen

Geboorte Event zal slechts persoonsgegevens van kinderen gebruiken, indien de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt de overeenkomst met Geboorte Event is aangegaan en/of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt persoon toestemming heeft gegeven.

6.          Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Geboorte Event kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Voor zover het de website betreft, zal dit onder meer gebeuren binnen een redelijke termijn nadat u uw account verwijdert.

Geboorte Event zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. Ook zal Geboorte Event de informatie bewaren indien zij ervan uit mag gaan dat zij daar een redelijk belang bij heeft in verband met mogelijke claims, fraude of inbreuken op haar rechten.

Geboorte Event bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.

Indien u klant van Geboorte Event bent, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u en Geboorte Event bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Geboorte Event verwijderd, indien de relatie tussen u en Geboorte Event en uw account zeven jaar inactief is geweest.

7.          Cookies

Geboorte Event gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Geboorte Event gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Geboorte Event plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Geboorte Event gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Geboorte Event heeft hier geen invloed op. Geboorte Event staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Geboorte Event toestemming heeft gegeven.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Geboorte Event heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Geboorte Event niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Geboorte Event is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attendeert Geboorte Event u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kun ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser verwijderd.

Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google:

* https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

* https://policies.google.com/

8.          Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Geboorte Event heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.          Doorgifte van persoonsgegevens

Samenwerkende partijen (verwerkingsverantwoordelijke)

Geboorte Event kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partijen met wie zij samenwerkt en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de diensten (of producten of diensten van partijen met wie Geboorte Event samenwerkt), indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze partijen kwalificeren vaak zelf als verwerkingsverantwoordelijken. Bijvoorbeeld een waarnemend collega.

Andere externe dienstverleners (verwerkers)

Geboorte Event schakelt ook andere externe dienstverleners in ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Geboorte Event deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker sluit Geboorte Event overeenkomsten waarin Geboorte Event afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website.

 • het leveren van accounting werkzaamheden.

 • het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten.

 • het leveren van ondersteunende diensten voor en het beheren van marketingactiviteiten.

Overig

In speciale gevallen kan Geboorte Event, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

Indien Geboorte Event (een deel van) haar onderneming aan een derde verkoopt, kan een dergelijke overdracht uw persoonsgegevens omvatten. In dat geval zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de kopende partij.

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

10.       Uw rechten

U heeft het recht Geboorte Event te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Geboorte Event zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Geboorte Event het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep van Geboorte Event zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Geboorte Event. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Geboorte Event via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

11.       Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Geboorte Event behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen. De meest recente privacyverklaring vindt u op de website www.geboorte-event.nl. Geboorte Event adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in het privacybeleid.

Indien Geboorte Event wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring en het privacybeleid, zal zij u berichten via bijvoorbeeld e-mail, nieuwsbrief, waarbij – indien verplicht en noodzakelijk – uw toestemming gevraagd.